Kỷ niệm 30/4 ngày giải phóng Miền Nam đưa non sông Việt Nam về một mối
16:16 ngày 30/04/2022

Kỷ niệm 30/4 ngày giải phóng Miền Nam đưa non sông Việt Nam về một mối

74 năm (30/4/1975 - 30/4/2022) đấu tranh đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối.

Nhìn lại hào hùng 74 năm ngày dải phóng hoàn toàn Miền Nam

Hào hùng ngày giải phóng miền nam 30-4

Lịch sử hào hùng ngày giải phóng miền nam 30-4

Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy Sài Gòn. Để đi đến thắng lợi cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã phải đối phó lần lượt với các kế hoạch, chiến lược của đế quốc Mỹ, chính quyền ngụy Sài Gòn và trải qua 5 giai đoạn:

Sự chỉ đạo tài tình trong cuộc tổng phản công 30-04 63 Tỉnh Thành

Sự chỉ đạo tài tình trong cuộc tổng phản công 30-04-1975

Giai đoạn 1: Từ tháng 7/1954 đến hết năm 1960, ta tập trung đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ.

Giai đoạn 2: Từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965, ta giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Giai đoạn 3: Từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968, Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất ở miền Bắc.

Giai đoạn 4: Từ năm 1969 đến năm 1973, quân và dân ta phát huy sức mạnh đoàn kết, chiến đấu của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán.

Giai đoạn 5: Từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975 là giai đoạn tạo thế và lực mới, tạo thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Giải phóng 30/4/1975 đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi đất có ý nghĩa hết sức to lớn

Giải phóng 30/4/1975  là thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có ý nghĩa rất quan trọng, là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Giải phóng miền Nam đất nước hoàn toàn giải phóng

Giải phóng miền Nam đất nước hoàn toàn giải phóng

Là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc; đánh dấu bước ngoặt quyết định, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đó là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ, động viên các dân tộc trên thế giới tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới. 63 Tỉnh Thành

Thắng lợi vĩ đại của 30/04/1975 cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhân dân và các lực lượng vũ trang đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ; lao động quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Việt Nam là dân tộc đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trên dưới một lòng, triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Chiến thắng 30/04/1975 đã cho thấy sức mạnh đại đoàn kết của các nước XHCN chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chiến tháng là sự  phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước phe xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, như Liên Xô, Cu Ba, Trung Quốc…

Chiến thắng  30/04/1975  cho thấy chủ nghĩa chân chính luôn chiến thắng chủ nghĩa đế quốc, chính nghĩa luôn chiến thắng đế quốc phát xít.

Chiến thắng 30/04/1975  để lại cho Đảng và nhân dân bài học và kinh nghiệm vô cùng quý giá

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta rút ra những kinh nghiệm quý báu:

  • Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam.
  • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
  • Vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam.
  • Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo, nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định.
  • Phải luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

Hòa chung vào không khí kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức, đẩy lùy dịch Covid-19 và tiếp tục đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19.

Cả nước cùng hân huan, phấn khởi, vui mừng và tự hào trước những thành tựu mà đất nước nhân dân ta đã đạt được, cùng với nhiều chiến tích lẫy lừng năm Châu của cha ông chúng ta.

Cả nước hân hoan chào đón ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-04

Cả nước hân hoan chào đón ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-04

Qua đó nhằm tri ân, bày tỏ lòng  biết ơn sâu sắc đối với thế hệ các ông cha ta đi trước, bày tỏ lòng biết ơn đối vói các anh hùng đã anh dũng hy sinh ngả xuống để có ngày hôm nay.

Thế hệ trẻ hôm nay cần phát huy giá trị truyền thống Ngày Giải phóng miền Nam

Để góp phần phát huy giá trị truyền thống, ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thế hệ trẻ cần phát huy những điều sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ,  nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong đó cần nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm... Từ đó, tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho đông đảo quần chúng Nhân dân.

Hai là, tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ba là, tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, an toàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các hoạt động thiết thực, cụ thể, các nội dung tuyên truyền cần cổ vũ, động viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với đất nước.

Giải phóng miền Nam 30/4/1975 - Những thước phim do phóng viên Pháp thực hiện chưa từng được công bố

Xem phim giải phóng Miền Nam 30-04-1975

Xem phim giải phóng Miền Nam 30-04-1975

Tải phần mềm miễn phí

QUAY LẠI TRANG CHỦ

Bạn đang đọc bài viết Kỷ niệm 30/4 ngày giải phóng Miền Nam đưa non sông Việt Nam về một mối tại chuyên mục Tin Tức Trong Nước của trang 63 Tỉnh Thành. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư [email protected]

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam: Hơn 2.200 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 Việt Nam: Hơn 2.200 người tử vong vì tai nạn giao ...
Tử vi phương Đông - Chủ nhật (01-05-2022): Một ngày tốt đẹp với Mão, Ngọ, Mùi Tử vi phương Đông - Chủ nhật (01-05-2022): Một ngày tốt ...
Tử vi phương Đông - Thứ hai (02-05-2022): Một ngày không may với Mão, Thìn Tử vi phương Đông - Thứ hai (02-05-2022): Một ngày không ...
Video quý giá về giải phóng miền Nam 30/4/1975 do phóng viên Pháp thực hiện Video quý giá về giải phóng miền Nam 30/4/1975 do phóng ...
Xem phim giải phóng Miền Nam 30-04-1975 Xem phim giải phóng Miền Nam 30-04-1975
Video cháy lớn ở nhà máy sợi Đồng Nai Việt Nam Video cháy lớn ở nhà máy sợi Đồng Nai Việt Nam
Video chú chó anh hùng của năm 2022 Video chú chó anh hùng của năm 2022
Chú chó bị dao găm vào đầu vẫn hiên ngang điềm tỉnh như một anh hùng Chú chó bị dao găm vào đầu vẫn hiên ngang điềm ...
Tử vi phương Đông - Thứ bảy (30-04-2022): Một ngày vui tươi với Mão, Tị, Thân Tử vi phương Đông - Thứ bảy (30-04-2022): Một ngày vui ...
Video Người phụ nữ chạy qua đường không quan sát suýt mất mạng Video Người phụ nữ chạy qua đường không quan sát suýt ...
Vũng Tàu: Con trai đánh mẹ vì mẹ không cho mượn điện thoại Vũng Tàu: Con trai đánh mẹ vì mẹ không cho mượn ...
Tử vi phương Đông - Thứ sáu (29-04-2022): Một ngày không xấu với Mão, Thân Tử vi phương Đông - Thứ sáu (29-04-2022): Một ngày không ...
Tin địa phương

Fanpage

Khám phá